English
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
دریافت RSS اخبار
آموزش و اطلاع رسانی
 

                آب میراثی است گرانبها كه از نسلي به نسل ديگر انتقال  مي يابد و اكنون ما امانتدار تداوم اين گنج گرانمايه هستيم *

 درجهان و خصوصاً كشورهاي آسيايي مصرف بيش ازحد آب با در نظر گرفتن كمبود منابع آبي وروند رو به رشد جمعيّت و پيرو آن عدم توازن بين عرضه وتقاضا در اين قاره هشداري است براي به مخاطره افتادن اين منبع ارزشمند.محدوديت منابع آب درايران كه برروي كمربند خشك ونيمه خشك كره ي زمين قرار دارد همواره به عنوان يكي از مشكلات عمده در مسير توسعه اقتصادي واجتماعي كشور مطرح بوده است ويقيناًدر آينده نزيك به عنوان مهمترين عامل محدود كننده توسعه كشورخود نمايي خواهد كرد.ارج نهادن به آب مقوله اي است كه توجه بيشتر تمام ارگان هاو نهاد هاي دولتي وغير دولتي را در جهت نيل به آينده آبي مطمئن وپايدار به منزله يك هدف مي طلبد.

  

 

 

 

 


 درجهت مديريت وبهره برداري معقول از منابع وكاهش تخليه مواد آلاينده به منابع آب آگاهي رساني عمومي درجايگاه ويژه اي قرار گرفته و نقش برجسته اي را در جهت ارتقاي آگاهي هاي عمومي براي جلب مشا ركت مصرف كنندگان وگروههاي زيربط براي حفظ و ارتقاي كيفيت منابع آب ونيز جلب حمايت هاي مردمي درراستاي سياست ها وبرنامه هاي مرتبط مي تواند به عهده گيرد.

 


گروههاي مخاطب آگاهي رساني


آگاهي درزمينه حفاظت آب در واقع درك ضرورري استفاده ازآب دركليه مراحل ازتامين تا مصرف آن ميباشد و  ضرورت اهميت وپيچيدگي وملزومات بر اساس هر گروه مخاطب تعيين مي شود


 بنابراين شناخت گروههاي مخاطب كه با نام گروههاي هدف معروف است ويافتن ابزارهاي آموزشي وارتباطي موثر ومنطبق برشرايط جغرافيايي وفرهنگي جامعه جهت انتقال موفقيّت آميز پيام،ضروري مينمايد. براي حصول اين هدف ميتوان مخاطبان را در سه گروه عمده تحت عنوان گروههاي هدف تامين كننده-مصرف كننده ودانش آموزي وكودك قرار دارد.

تامين كنندگان: به افرادي اطلاق مي شود كه مسئوليّت برنامه ريزي ومديريت تامين آب را به عهده دارند بادر نظر داشتن اين امر كه درگير نمودن جامعه از طريق ايجاد انتظارات در تصميم گيرندگان و تصويرنمودن يك چشم انداز محلي باعث غني شدن آگاهي رساني مي شود مخاطبان اين قبيل همايش ها رامديران وفرماندارن وائمه جماعات واشخاص مرتبط در برنامه ريزي ومديريت تامين آب تشكيل مي دهند مصرف كنندگان : همان مشتركان عمومي سازمان تامين آب هستند كه رفتارآنها درمصرف آب بايستي تغيير يابدبدين ترتيب مسايل حفاظتي را به كار بسته وآب را به صورت بهينه مصرف نمايندگروههاي صنعتي از مصرف كنندگان بزرگ آب بوده ومقادير متنابهي آب مصرف مي كنندواز توليد كنندگان عمده ي پساب اثر گذار بر كيفيت منابع آب محسوب شده واز مخاطبان اصلي آگاه رساني مي باشند.

 


دانش آموزان وكودكان:آموزش كودكان و دانش آموزان باعث جاافتادن فرهنگ حفاظت آب در بين كساني مي شودكه نسل فعال آينده را تشكيل مي دهندنيزباعث آموزش جامعه ي كنوني شده وكليد تغيير رفتار در زمان آتي تلقي مي شوند.ارائه ي آگاهي درسنين پايين تر ارجح ترمي باشد زيرا آسان وكم هزينه تر بوده وتاثيرات عميق وبنيادي تري برجاي ميگذاردوبرروند شكل گيري عادات ونگرش ها موثر است.

آموزش پرورش واداره ي فرهنگ وارشاد اسلامي،آموزش قشر بسيار وسيعي از جمعيّت كشور را به عهده داشته و مي توانند از طريق ارئه آموزش هاي پايه به كودكان نوجوانان نقش بسيار سازنده اي را در مديريت كيفيت منابع آب كشور ايفا نمايد.اين گروه به خاطر آگاهي وآموزش پذيري بسيار خوبي كه دارند آمادگي بيشتري براي پذيرش پيام هاي آگاهي رساني داشته در دسترس بوده وهزينه هاي آگاهي رساني به آنان كمتر مي باشدلذا اين گروه در مجموع         مي تواند يكي از مخاطبان حائز اولويت برنامه آگاهي رساني باشد.

 


 

 

 قدرت آگاهي رساني در قابليت تكرار نهفته است ،با تكرار مداوم يك مطلب مي توان آن رانهادينه نمودومورد پذيرش واستقبال مردم قرار داد. 

 

 

 

 

 

 

 


عوامل ریشه ای آلودگي منابع آب

 

تخمین زده می شود که 40 درصد حیات رودخانه ها و دریاهای جهان بخاطر آلودگی ناشی از فعالیت های بشري نابود شده اند و تا سال 2025 آلودگی رودخانه ها در آسیا به اندازه 10 برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

در اغلب شهرهاي كشور كه رودخانه هاي در مجاورت شهرها مي توانست بعنوان محيط مطلوب از جنبه زيبايي شناختي و اكوتوريسم مطرح باشد به محيط مشمئز كننده و محل تخليه نخاله هاي ساختماني، زباله ها و فاضلابهاي شهري و صنعتي تبديل شده است ومردم از اين موهبت الهي بي بهره شده اندنيزآلودگي ورودي به مخازن پشت سدها باعث بروز تحولات زيست محيطي و كيفي آب و رسوب گرديده و اثرات ناهنجاري بجا مي گذارد براي حل بحران آلودگي منابع آب وتغيير ناهنجاري هاي رفتاري بايد به عوامل ريشه اي آن توجه نموده وبرجسته سازي كرد وطرز بيان به زبان هريك از مخاطبين را مد نظرقرار داد


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ويژگي ها و مراحل انجام آگاهي رساني

مطالب وموضوعات آگاهي رساني بايدمستندو هدفمند بوده جذاب و بدیع باشدو سازگار با فرهنگ عمومی بوده از اعتقادات و باورهای عمومی به درستی بهره برداری نمايد ،بصورت جدی و خالی از طنز در فواصل زمانی و مکانی مناسب تکرار شود تا بتواندموثر در تغيير رفتار جامعه گردد.روند آگاهي رساني دردو مرحله قابل اجرا است:

مرحله اول: ارتقاءآگاهي است كه استراتژيی مبتنی بر تغییر نگرش وسبك زندگي است بلند مدت بوده ونيازمند تدابير ويژه اي است وگروههاي مختلف هدف بايد تحت مطالعه قرار گيردومتناسب با هر گروه بايد بتوان مطالب و اطلاعات لازم راارئه داد

مرحله دوم:آغاز نمودن فعاليت است كه تبدیل نگرش به رفتار و پايدار سازي تغييراست.نسبت به مرحله اول كوتاه مدت بوده ومي توان در زمان كوتاه تري به نتيجه رسيد.

 

 

 

 

 

 

نمونه اي از فعاليت هاي انجام يافته در زمينه  آگاهي رساني عمومي با رويكرد حفاظت كيفي منابع آب توسط دفتر محيط زيست و كيفيت منابع آب سازمان آب منطقه اي آذربايجانشرقي

 

 

-         برگزاري همايش ها وسمينار هاي حساس سازي مسئولين محلي دستگا ههاي اجرايي، قضايي و انتظامي شهرستانهاي استان

-         برگزاري همايش تحت عنوان آب،امروز ،آينده در سطح شهرستان ها

-         برگزاري همايش آگاهي رساني صنايع بزرگ استان

-         چاپ كتابچه آشنايي با آلودگي منابع آب

-         تجديد چاپ كتا بچه آشنايي با آلودگي منابع آب با تيراژ 7000 جلد

-         شركت فعال وايجاد غرفه آموزشي در نمايشگاه شهرك كودكان زيست سبز و تجهيز غرفه به مناسبت روز جهاني كودك وبرگزاري مسابقات ويژه كودكا ن

-         تهيه پوستر و بيلبورد مناسب جهت ارائه در نمايشگاه وهمايش ها

-         انجام حساس سازي و ارتقاء آگاهي هاي عمومي مديران و مجريان طرحهاي توسعه منابع آب در جلسات مختلف

-         همكاري در تهيه برنامه حفاظت كيفي منابع آب جهت پخش درشبكه 4سيما

-         تهيه فيلم حفاظت كيفي و جلوگيري از آلودگي منابع آب پخش شده از صدا و سيماي استان

-         تهيه فيلم سيماي آلودگي منابع آب استان براي مديران ارشد استان

-         تهيه بسته هاي آموزشي جهت ارائه در همايش ها

-         بازديد دانشجويان ودانش آموزان از سد وتصفيه خانه هاي تحت توليت سازمان

-         بازديد عموم مردم از سد وتصفيه خانه ها در هفته صرفه جويي آب

-         تهيه شيوه نامه ارتقاء آگاهي هاي عمومي براي گروه هاي هدف صنايع، كشاورزان، عامه مردم، مسئولان آب و فاضلاب و بازديد كنندگان سدها

-         حضور در مدارس و آگاهي رساني دانش آموزي

-         تهيه و پخش انيميشن آموزشي حفاظت كيفي منابع آب

-         راه اندازي غرفه سازمان آب منطقه اي آذربايجانشرقي در نمايشگاه محيط زيست كشور

 

 

 

 

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
به پورتال شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی خوش آمدید.
جستجوجستجو
 
تصويرآمار بازديد
تعداد بازدیدکنندگان امروز ٢
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۹
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ٢٤٣۰۰۹
تعداد کاربران بر خط ٨
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
ايكننظرسنجي
Powered by DorsaPortal